اعضاي كميته راهبردي SDI استان يزد

 

ساير اعضاء:

* مديركل ثبت اسناد و املاك استان يزد

* مديركل راه و شهرسازي استان يزد

* مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد

* مديركل محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات استان يزد

* مديركل پست استان يزد

* مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد

* مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد

* رئيس دانشگاه يزد

* رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

* شهردار يزد

شرح وظايف كميته راهبردي SDI استان يزد

تعريف:

Spatial Data Infrastructure) SDIمجموعه­ اي از فناوري­‌ها، سياستگذاري­‌ها، استاندارد‌ها، شبكه ­هاي دسترسي، منابع انساني لازم براي جمع ­آوري، پردازش، ذخيره­ سازي، توزيع و بهينه­ سازي و استفاده از داده­‌ها و اطلاعات مكاني در سطوح مختلف، به منظور تسهيل در روند تصميم­ گيري و مديريت يك جامعه است.

اين شورا با همكاري و مشاركت اعضاء خود سعي در توسعه چشم انداز، اصول هدايتي و توصيه روش هاي اجرايي براي بهبود بخشيدن و بهينه‌ سازي زيرساخت داده‌هاي مكاني استان مي‌نمايد. در اين راستا، اهم وظائف شورا عبارتست از:

*  سياستگذاري در همه ابعاد لازمه جهت تحقق چشم انداز SDI يزد،
* تعيين و تصويب وظايف و نقش دبيرخانه شورا و گروه‌هاي كاري و همچنين نظارت عالي بر عملكرد آن‌ها،
* بررسي و تصويب برنامه‌هاي عملياتي و نظارت بر توسعه و پيشرفت پروژه‌هاي مرتبط با SDI يزد،
* تصويب بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز مرتبط با ساخت SDI يزد،
* تصويب گزارشات نهائي مرتبط با پروژه‌هاي اجرايي در ساخت SDI و تاييد فازهاي اجرايي كار و شروع فازهاي بعدي،
* تقويت روابط بين سازمان هاي مسئول داده‌ها جهت ساخت و تكميل SDI و دستيابي به ديدگاه و اهداف آن،
* ايجاد زمينه و روابط پايدار براي مشاركت بخشهاي مختلف،
* همكاري و كمك در حذف مشكلات موجود در دسترسي و استفاده از داده‌هاي مكاني موجود در استان،
* تقويت و توسعه ظرفيت فني و مالي بخشهاي مشاركت كننده،
*ايجاد زمينه و ارائه خدمات ويژه براي پاسخگويي به نيازمندي هاي كاربران.

چشم انداز و ماموريت

توسعه چشم‌انداز يكي از مراحل ضروري در ايجاد SDI محسوب مي‌شود. چشم‌انداز نه تنها براي وحدت هدف متوليان SDI بلكه جهت توجيه مردم و ارائه اهداف و دلايل دولت از ايجاد SDI گامي موثر محسوب مي‌شود. چشم انداز ‌SDIيزد مي‌تواند به صورت زير تعيين شود:


دسترسي سريع و آسان به اطلاعات مكاني جامع در هر زمان و هر مكان و استفاده مناسب از آن‌ها در تصميم‌گيري‌هاي بخشهاي دولتي، خصوصي و عموم مردم
با تكيه بر چنين چشم‌اندازي، دراستان يزد داده‌هاي مكاني و محصولات مربوط به آن در اختيار تصميم‌گيران و عموم مردم خواهد بود.


ماموريت
بخش‌هاي مشاركت‌كننده در SDI يزد  براي رسيدن به چشم‌انداز ترسيم شده به صورت زير تعريف مي‌شود:


تنظيم و برقراري مشاركت كارامد بين متوليان اطلاعات مكاني،
توسعه مكانيزم و زيرساختارهاي لازم جهت ارائه خدمات اطلاعات مكاني و
تشويق به استفاده از اطلاعات مكاني براي تصميم‌گيري


تعريف و تعيين واضح و بدون ابهام چشم‌انداز و ماموريت SDI يزد، باعث تسهيل در مهيا كردن زيرساخت‌هاي لازم و سياستگذاري‌هاي مناسب مي‌شود. نتيجه چنين چشم‌انداز و ماموريت و پياده‌سازي آن‌ها، استفاده مناسب از داده‌ها و اطلاعات مكاني در سطوح مختلف استان، افزايش مشاركت متوليان و همچنين افزايش سود و برگشت سرمايه‌گذاري‌ها خواهد بود.

دبيرخانه كميته SDI استان يزد

به‌منظور تسهيل در فعاليت‌هاي شوراي SDI استان، دبيرخانه شورا توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و زير نظر مستقيم رئيس شورا (استاندار محترم يزد) تشكيل مي‌شود.

از اهم فعاليت هاي اين دبيرخانه، همكاري مستقيم و تسهيل فعاليت هاي گروه‌هاي كاري، پشتيباني مالي فعاليت هاي اين گروه‌ها، آماده‌سازي پيش‌نويس مدارك و سياستگذاري‌ها جهت ارائه و تصميم‌گيري در شورا، پياده-سازي مصوبات شورا و همچنين ارزيابي فعاليتهاي گروههاي كاري و كنترل كيفيت آن‌ها و پياده‌سازي طرح عمليات پياده‌سازي SDI و موارد ديگر مي‌باشد.

در صورت نياز به انجام يك ماموريت و يا يك تصميم خاص ارائه شده توسط شوراي SDI استان، دبيرخانه شورا مي‌تواند با ايجاد گروه‌هاي تخصصي موردي (Task Force)، اين نوع فعاليت‌ها را در كنار گروه‌هاي كاري انجام دهد.

به منظور هدايت و انجام وظايف و فعاليت‌هاي دبيرخانه شورا، با نظر رئيس شوراي SDI، رئيس دبيرخانه از بين افراد با سابقه در زمينه مديريتي و اجرايي در استان و همچنين مرتبط و آشنا با بحث انتخاب و دعوت به همكاري مي‌گردد.


اهم فعاليت‌ها و وظائف اصلي دبيرخانه شورا عبارتند از:
•    توسعه و يا بازنگري چشم‌انداز و ماموريت SDI يزد،
•    تبيين سياستهاي لازم جهت تسهيل پيشبرد و دستيابي به چشم انداز SDI يزد،
•    تشكيل گروه‌هاي كاري و گروه‌هاي تخصصي موردي جهت انجام امور مرتبط با ساخت SDI يزد و در راستاي تحقق چشم انداز و ماموريت آن،
•    تعيين اعضاء گروه‌هاي كاري با توجه به وظايف گروه‌ها و تخصصهاي مورد نياز و پشنهاد به شوراي SDI استان جهت تصويب،
•    هدايت، كنترل و نظارت بر فعاليت گروه‌هاي كاري با برگزاري جلسات منظم و پشتيباني و تقويت اين گروه‌ها،
•    تنظيم برنامه‌هاي كاري و تهيه پيش‌نويس قوانين و مقررات و مصوبات و گزارشات منظم براي شوراي SDI استان،
•    نظارت بر چگونگي پيشرفت فعاليتهاي مرتبط با ساخت و پياده‌سازي SDI يزد در سازمان‌ها و ارگانهاي مشاركت‌كننده، ارزيابي ميزان مطابقت آن‌ها با برنامه‌هاي عملياتي و چشم‌انداز SDI يزد، شناخت تنگنا‌ها، ارئه راه‌حل و تهيه و ارائه گزارش به شوراي SDI استان،
•    بررسي وضع موجود و ايجاد و افزايش آگاهي جامعه از اهميت SDI و كاربردهاي آن و همچنين كاربرد‌ها و اهميت استفاده از داده‌هاي مكاني در سطوح مختلف تصميم‌گيري،
•    تهيه برنامه عملياتي براي تحقق SDI يزد با همكاري گروه‌هاي كاري،
•    تهيه و ارائه استاندارد‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز SDI يزد با توجه به فناوريهاي روز و نياز كاربران استان و با همكاري قشرهاي فني و تخصصي استان،
•    شناسائي و تعيين متولي توليد و نگهداري لايه‌هاي داده‌هاي مكاني استان (لايه‌هاي هندسي و اقلام توصيفي)،
•    نظارت بر بكارگيري استانداردهاي مرتبط با SDI يزد در فعاليتهاي مرتبط با داده‌هاي مكاني در سطوح مختلف استان،
•    همكاري در ايجاد مركز تحقيقات SDI استان و سازماندهي امور تحقيقاتي و پژوهشي با اين مركز و تسهيل زمينه همكاري براي مشاركت سازمانهاي استان.

همچنين به‌منظور بهينه‌سازي فعاليت‌ها و تنظيم تصميم‌ها و سياست‌ها، شوراي SDI استان پيش‌نويس اهداف و سياست‌هاي خود را جهت اظهار نظر و جمع‌آوري ديدگاه‌ها به كميته مشاوران و بخش‌هاي مختلف گروه‌هاي مشاركت‌كننده، از طريق دبيرخانه خود ارائه مي‌دهد. اين شورا همچنين از طريق دبيرخانه خود پيشرفت فعاليتهاي صورت گرفته و راهبردهاي كاري خود را به اطلاع سازمان‌ها و ادارات استان و همچنين به عموم جامعه مي‌رساند.


نسخه قابل چاپ

اطلاعات


Powered by Tetis PORTAL